Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności systemu strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.biblioteka.pawlowice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • Wyłączenia
  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anita Rusin.
e-mail: gbp.osiedle@pawlowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 47-22-266 . Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
Alternatywny sposób dostępu, polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Żądanie powinno zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
lub za pomocą e-mail: gbp@pawlowice.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach


Dojazd do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach − ul. Zjednoczenia 65 W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się centrum przesiadkowe – ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku biblioteki prowadzi nawierzchnią chodnikową, przy przejściach o obniżonych krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy ulicy Zjednoczenia, a placem przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne nachylenie chodnika.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia, z czego dwa są ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez jedno wejście (od strony parkingu). Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.

Dostępność parkingu

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking naziemny z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia głównego.
Dostępność toalety
W budynku biblioteki dostępne są dla jej użytkowników dwie toalety. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc
w dostaniu się do pomieszczeń biblioteki z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biblioteki.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e-maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony parkingu poprowadzony jest wzdłuż budynku biblioteki z jednym skrętem pod kątem 90.

Filia „Osiedle”, Pawłowice, ul. LWP 11

Dojazd do siedziby

W odległości ok. 1000 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy PNIÓWEK SKRZYŻOWANIE, na ulicy Wodzisławskiej, oraz przystanek autobusowy PAWŁOWICE OSIEDLE, na ul. Pukowca. Do budynku biblioteki z przystanków można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia, Jedno od ul. Wojska Polskiego, jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biblioteki. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku także od strony zachodniej. Wejście od strony północnej jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu konieczności pokonania schodów.
Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy parkingi, z których można dotrzeć do wejścia głównego i dodatkowego. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane w odległości 15 metrów po lewej stronie od wejścia do budynku.
Dostępność toalety
Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie budynku. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu bibliotecznego brak udogodnień w toalecie dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc
w dostaniu się do pomieszczeń biblioteki z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biblioteki.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W budynku tuż przy wejściu, po prawej stronie, jest usytuowana winda, która umożliwia dotarcie osoby niepełnosprawnej do lokalu bibliotecznego. Winda ma wymiary wewnętrzne 130 cm x 15 cm x 200 cm, drzwi o szerokości 90cm oraz posiada oznakowania w języku Breille’a.
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Dojście od wejścia głównego budynku jest utrudnione przez nieobniżony krawężnik biegnący na wprost wejścia.

Filia Pielgrzymowice, Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6

Dojazd do siedziby


W odległości od 40 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice PIELGRZYMOWICE SZKOŁA, na ul. Powstańców. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściu o obniżonych krawężnikach.

Dostępność wejścia


Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez drugie wejście (od strony parkingu). Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.
Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejść do budynku
Dostępność toalety
W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznych.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Dla czytelników wejście bezpośrednie pomieszczenia bibliotecznego prowadzi po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.
Filia Warszowice, Warszowice, ul. Pszczyńska 5 Dojazd do siedziby W odległości od 150 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice WARSZOWICE KOŚCIÓŁ, na ul. Pszczyńskiej. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.
Dostępność wejścia
Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność toalety
W budynku jest toaleta ogólnodostępna, nieprzystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.

Filia Golasowice, Golasowice, ul. Z. Nałkowskiej 2
Dojazd do siedziby
W odległości od 40 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice GOLASOWICE PĘTLA, na ul. Z. Nałkowskiej. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.
Dostępność wejścia
Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych.
Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność toalety
W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznych.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Dla czytelników wejście bezpośrednie do pomieszczenia bibliotecznego prowadzi po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami. Filia Krzyżowice, Krzyżowice, ul. Szkolna 7
Dojazd do siedziby
W odległości od 450 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice MOSTAL, na ul. Zwycięstwa. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.
Dostępność wejścia
Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych. Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.
Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia do budynku
Dostępność toalety
W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznych.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
Nie dotyczy
Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Można wybrać jedną z form kontaktu:
• Przesłać mailowo informację o planowanej wizycie w bibliotece na adres: gbp@pawlowice.pl
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 22 198
Wiadomość o planowanej wizycie powinna zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku biblioteki.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Utrudnienia
Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
2. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje