Klauzula informacyjna

Szanowni czytelnicy,
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej – centrali oraz jej filiach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach z siedzibą:
ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice, tel. 32 4722198,
e-mail: gbp@pawlowice.pl
2. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
w celu korzystania z usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach;
gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Są udostępniane podmiotom świadczącym usługi programistyczne i informatyczne, na podstawie umów powierzenia.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Last update at: 01.06.2018
Author: Honorata Kołakowska
Updated by: Małgorzata Kuzara

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected